Створення: 30.07.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/08/2013

ПрАТ “Нижньосірогозьке АТП-16542” скликає загальні збори акціонерів 30.08.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., смт Н.Сірогози, вул.Свердлова, 2, з таким порядком денним:

  1. Звіт про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження річного звіту, балансу і порядку покриття збитків за 2012р.
  4. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 23.08.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 30.08.13 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

Усього активів 66/111.

Основні засоби 54/57.

Сумарна дебіторська заборгованість 11/47.

Грошові кошти та їх еквіваленти 2/7.

Нерозподілений прибуток (42)/(32).

Статутний капітал 53/53.

Поточні зобов’язання 57/90.

Збиток -1/-11.

Кількість акцій 212000/212000.

Чисельність працівників 10/10.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 140(1644) від 30.07.13.