Створення: 26.12.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/01/2015

Приватне акціонерне товариство “Нижньосірогозьке автотранспортне підприємство 16542” скликає загальні збори акціонерів 28.01.2015 р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., смт Н.Сірогози, вул.Свердлова, 2, кабінет директора, з таким порядком денним:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Звіт про результати діяльності за 2013-2014 р.
  4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
  5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013-2014 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 22.01.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до директора Стецького С.С.

Реєстрація учасників зборів 28.01.15 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013/2012):

Усього активів 72/66.

Основні засоби 52/54.

Сумарна дебіторська заборгованість 20/11.

Грошові кошти та їх еквіваленти 0/2.

Нерозподілений прибуток (38)/(42).

Статутний капітал 53/53.

Поточні зобов’язання 57/56.

Чистий прибуток (збиток) 4/-1.

Кількість акцій 212000/212000.

Чисельність працівників 10/10.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 248(2001) від 26.12.2014.