Створення: 04.04.2013

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Стецький Сергiй Степанович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03119084
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Нижньосiрогозький р-н
        Поштовий індекс 74700
        Населений пункт смт. Нижнi Сiрогози
        Вулиця, будинок вул. Свердлова, 2
        Міжміський код, телефон та факс (05540) 2-15-50, 2-15-50
        Електронна поштова адреса емітента 109_nseratp@atrep.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) nseratp.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.  
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.  
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв'язку з тим, товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про виплату дивiдендiв вiдсутня у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробнича. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв ЦП вiдсутня у зв'язку з тим, що форма iснування акцiй бездокументарна. Копiя протоколу загальних зборiв вiдсутня у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi вiдсутня у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Опис бiзнесу вiдсутнiй у зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що таких осiб немає.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПрАТ "Нижньосiрогозьке АТП-16542"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 № 242370
   Дата видачі 27-03-1997
   Орган, що видав свідоцтво Нижньосiрогозька районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 53000
   Сплачений статутний капітал 53000

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Херсонcька фiлiя ПАТ КБ "ПриватБанк"
   МФО банку 352479 Рахунок 26009060570938
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   49.31  ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ 
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом АД № 038931 01-06-2012 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України, головна Державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi Д/н

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   20-04-2012
   74
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу коштiв за 2011р. 4. Про вiдмiну рiшення попереднiх загальних зборiв про реорганiзацiю. Прийняття рiшення про вiдновлення обiгу акцiй товариства. 5. Приведення типу та найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ". 6. Про дематерiалiзацiю випуску акцiй, обрання депозитарiя та зберiгача, визначення дати закриття реєст-ру, порядку вилучення сертифiкатiв акцiй та способу повiдомлення зареєстрованих осiб про дематерiалiза-цiю. 7. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ". 8. Вiдкликання та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту. Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило. По питанню № 1 порядку денного прийнято рiшення: затвердження звiту правлiння та балансу товариства за 2011р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення: звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердити. По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення: рiчний звiт правлiння, баланс товариства за 2011р., фактичне використання коштiв за 2011р. затвердити. Весь прибуток направити на погашення збиткiв минулих рокiв та поповнення обiгових коштiв. По питанню № 4 порядку денного прийнято рiшення: вiдмiнити рiшення попереднiх загальних зборiв про реорганiзацiю ВАТ "Нижньосiрогозьке АТП-16542", та надати до НКЦПФР необхiдний пакет документiв для вiдновлення обiгу акцiй товариства. Припинити повноваження обраної попереднiми загальними зборами акцiонерiв комiсiї з припинення (реорганiзацiї) товариства. По питанню № 5 порядку денного прийнято рiшення: змiнити найменування товариства Вiдкрите акцiонерне товариство "Нижньосiрогозьке автотранспортне пiдприємство 16542" на Приватне акцiонерне товариство "Нижньосiрогозьке автотранспортне пiдприємство 16542" (скорочено ПрАТ "Нижньосiрогозьке АТП-16542"). По питанню № 6 порядку денного прийнято рiшення: перевести випуск акцiй ВАТ "Нижньосiрогозьке АТП-16542" iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затвердити рiшення про дематерiалiзацiю. Реквiзити емiтента: вiдкрите акцiонерне товариство "Нижньосiрогозьке автотранспортне пiдприємство 16542" (ВАТ "Нижньосiрогозьке АТП-16542"), код ЄДРПОУ 03119084; мiсцезнаходження згiдно з реєстра-цiйними документами 74700, Херсонська обл., смт. Н.Сiрогози, вул.Свердлова, 2; адрес для поштових повiд-омлень 74700, Херсонська обл., смт. Н.Сiрогози, вул.Свердлова, 2; тлф (05540) 2-14-06. Призначити посадову особу, яка має право дiяти вiд iменi емiтента в процесi дематерiалiзацiї випуску ак-цiй без доручення: керiвника виконавчого органу товариства Стецького Сергiя Степановича. Реквiзити випуску ЦП документарної форми iснування, щодо яких прийнято рiшення про де матерiалi-зацiю: акцiї iменнi простi в документарнiй формi; свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 32/21/1/98 вiд 30.04.1998, видане Херсонським ТУДКЦПФР, код випуску UA4000056600; номiнальна вартiсть акцiї 0,25грн.; кiлькiсть 212000шт.; загальна номiнальна вартiсть 53000грн. Обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Публiчне акцi-онерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", зберiгачем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест". Реквiзити депозитарiя: Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (ПАТ "НДУ"), код ЄДРПОУ 30370711, адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3; тлф 0442791078; лiцензiя на провадження дiяльностi депозитарiю ЦП: АВ №581322, видана 25.05.11 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 19.09.06-19.09.16. Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ПАТ "НДУ" про обслуговування емiсiї акцiй. Реквiзити зберiгача: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест" (ТОВ "Нафта-Iнвест"); код ЄДРПОУ 22760119; адреса м.Херсон, вул.Петренка, д.18; тлф 0552325357; лiцензiя на провадження дiя-льностi зберiгача ЦП: АГ №579833, видана 23.08.11 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 23.08.11-23.08.16. Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ТОВ "Нафта-Iнвест" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товариства в бездокументарнiй формi. Реєстратор, який здiйснює ведення реєстру акцiонерiв товариства: товариство з обмеженою вiдповiдаль-нiстю "Скiф" (ТОВ "Скiф"); ЄДРПОУ 31221747; адреса 73025, м.Херсон, вул.Петренка, д.18; директор Тєку-чов Вячеслав Геннадiйович; тлф/факс 0552417244. Лiцензiя на реєстраторську дiяльнiсть АВ №362036, вида-на 13.07.07 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 15.07.07-15.07.12. Уповноважити наглядову раду визначити дату припинення ведення реєстру. Дата припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пiзнiше 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення НКЦПФР про видачу товариству свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi. Уповноваженою особою на зберiгання реєстру власникiв цiнних паперiв та iнших документiв визначити емiтента: вiдкрите акцiонерне товариство "Нижньосiрогозьке автотранспортне пiдприємство 16542" (ВАТ "Нижньосiрогозьке АТП-16542"), код ЄДРПОУ 03119084; мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними документами 74700, Херсонська обл., смт. Н.Сiрогози, вул.Свердлова, 2. Дата облiку - 16.04.2012р. Повiдомлення усiх зареєстрованих в реєстрi власникiв IЦП товариства осiб, зберiгача ТОВ "Нафта-Iнвест" та депозитарiя ПАТ "НДУ" про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю здiйснити протягом 10 ка-лендарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами. Порядок вилучення сертифiкатiв акцiй - сертифiкати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати припинення ведення реєстру. По питанню № 7 порядку денного прийнято рiшення: нову редакцiю статуту ПрАТ "Нижньосiрогозьке АТП-16542" затвердити та прийняти, обраному цими зборами керiвнику виконавчого органу товариства вiд iменi зборiв доручено пiдписати нову редакцiю статуту товариства, та органiзувати його державну реєстрацiю. По питанню № 8 порядку денного прийнято рiшення: наглядову раду ПрАТ "Нижньосiрогозьке АТП-16542" обрати термiном на 3 роки в складi: Пшеничний М .О. - голова наглядової ради; Карпачов I.А. - член наглядової ради. Ревiзором ПрАТ "Нижньосiрогозьке АТП-16542" термiном на 3 роки обрати Безух Ольгу Михайлiвну. Директором товариства на термiн до переобрання загальними зборами, обраний Стецький Сергiй Степанович. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член наглядової ради  Карпачов Iван Андрiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 07-07-2003 8 348 3.93773584906% 8 348 
   Ревiзор  Безух Ольга Михайлiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 07-07-2003 1 130 0.53301886793% 1 130 
   Головний бухгалтер  Наводнича Галина Володимирiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 07-07-2003 3 684 1.73773584906% 3 684 
   Директор  Стецький Сергiй Степанович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 07-07-2003 8 937 4.21556603774% 8 937 
   Усього   31 594 14.90283018868 % 31 594 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Пшеничний Микола Олександрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1959
   Освіта Середня
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Н.Сiрогозьке АТП-16542", водiй
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно статуту та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 20.04.2012 р. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: водiй. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Карпачов Iван Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1953
   Освіта Середньо-спецiальна,Сiмферопольський автотранспортний технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Н.Сiрогозьке АТП-16542", водiй
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно статуту та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 20.04.2012 р. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: водiй. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Наводнича Галина Володимирiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1967
   Освіта Середньо-спецiальна, Оренбургський технiкум механiзацiї облiку ЦСУ РСФСР
   Стаж керівної роботи (років) 21
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Н.Сiрогозьке АТП-16542", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 21 рок, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Безух Ольга Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1955
   Освіта Середньо-спецiальна, Херсонський кооперативний технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 24
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Н.Сiрогозьке АТП-16542", ст. диспетчер
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є: складання висновкiв до рiчних звiтiв i фiнансових документiв, балансу i звiтiв про отриманi прибутки i зазнанi збитки, а також документiв, що надсилаються до податкової iнспекцiї (далi - "Рiчнi звiти"), та надання iншої допомоги наглядовiй радi товариства, i посадовим особам у керiвництвi фiнансовими та податковими питаннями товариства. Ревiзор займається також перевiркою законних аспектiв дiяльностi директорiв товариства, посадових осiб i працiвникiв, i також може запропонувати скликати позачерговi збори акцiонерiв у випадках, коли ним виявлена загроза життєво важливим iнтересам товариства або зловживання щодо майна (коштiв) товариства з боку його службовцiв (працiвникiв). Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 20.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 24 роки, перелiк попереднiх посад: ст. диспетчер. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Стецький Сергiй Степанович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1957
   Освіта Середньо-спецiальна, Новокаховський технiкум гiдромелiорацiї, механiзацiї i електрифiкацiї сiльського господарства
   Стаж керівної роботи (років) 23
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Н.Сiрогозьке АТП-16542", головний iнженер
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiку та звiтнiстi, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi в рамках повноважень, наданих статутом; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа переобрана директором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 20.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 23 роки, перелiк попереднiх посад: головний iнженер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   30-04-1998 32/21/1/98 Південне територіальне управління НКЦПФР UA4000144430 Документарна 0.25 212000 53000 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства змінено форму існування акцій з документарної на бездокументарну. У звітному періоді товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  57.1  54   0  0  57.1   54
     — будівлі та споруди  53.4  51.5  0  0  53.4   51.5
     — машини та обладнання  1.5  0  0  0  1.5  0
     — транспортні засоби  2.2  2.5  0  0  2.2  2.5
     — інші  0  0  0  0  0  0
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  57.1  54  0  0  57.1  54
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 531,5 тис. грн., знос становить 477,5 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу основних засобiв товариства становить 89,8 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   10.7 21.3
   53 53
   53 53
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(10.700 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(53.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 6.2  X X
   Інші зобов'язання X 43.4  X X
   Усього зобов'язань X 55.6  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiднесенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 23,8 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 4,3 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 11,4 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 3,9 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   20-04-2012 23-04-2012 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 1 0
   2 2011 2 1
   3 2010 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік Х    
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н Ні  Ні  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв.  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 03119084
   Територія 74700, Херсонська область, Нижньосiрогозький р-н, смт. Нижнi Сiрогози, вул. Свердлова, 2 За КОАТУУ 6523855100
   Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство За КОПФГ 111
   Орган державного управління Мiнiстерство транспорту та зв'язку України, головна Державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi За СПОДУ
   Вид економічної діяльності Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом За КВЕД 49.31 
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 74700, Херсонська область, Нижньосiрогозький р-н, смт. Нижнi Сiрогози, вул. Свердлова, 2
   Середня кількість працівників 10
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
   за міжнародними стандартами фінансової звітності
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0 0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 57.1 54
   — Первісна вартість 031 531.5 531.5
   — Знос 032 474.4 477.5
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   — первісна вартість 036 0 0
   — накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 57.1 54
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 0 0
   — поточні біологічні активи 110 0 0
   — готова продукція 130 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 0.2 2.3
   — первісна вартість 161 0.2 2.3
   — резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 47.2 8.5
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 6.6 1.5
   — в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 54 12.3
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   Баланс 280 111.1 66.3

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 53 53
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -31.7 -42.3
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Усього за розділом І 380 21.3 10.7
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 53 23.8
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 2.2 6
   — зі страхування 570 3.8 4.3
   — з оплати праці 580 7.5 11.4
   Інші поточні зобов'язання 610 23.3 10.1
   Усього за розділом IV 620 89.8 55.6
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 111.1 66.3
   Керівник Стецький Сергiй Степанович
   Головний бухгалтер Наводнича Галина Володимирiвна
   Примітки:
   Валюта балансу за станом на 31.12.2012 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2011 р. зменшилася на 44,8 тис. грн. Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 3,1 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 477,5 тис. грн., залишкова вартiсть - 54,0 тис. грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення суми оборотних активiв, у порiвняннi з 2011 р. на 41,7 тис. грн. Зокрема, дебiторська заборгованiсть товариства за розрахунками з бюджетом скоротилася на 38,7 тис. грн. i склала на кiнець звiтного року 8,5 тис. грн. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi становили на кiнець року 1,5 тис. грн., що на 5,1 тис. грн. менше нiж у 2011 р. В той же час, зросла дебiторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги на 2,1 тис. грн. По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що сума власного капiталу товариства станом на 31.12.2012 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2011 р. зменшилася на 10,6 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд господарської дiяльностi товариства у звiтному роцi. Поточнi зобов'язання товариства, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, скоротилися з 89,8 тис. грн. на початок року до 55,6 тис. грн. на кiнець року, зокрема кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилася на 29,2 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання скоротилися на 13,2 тис. грн. В той же час, зросли поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на 3,8 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування збiльшилися на 0,5 тис. грн., з оплати працi на 3,9 тис. грн. Суми статей ф.1-м "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 298.4 364.3
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 298.4 364.3
   Інші операційні доходи 040 6.3 11.6
   Інші звичайні доходи 050 0 0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 304.7 375.9
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 315.3 198.9
   Інші операційні витрати 090 0 175.1
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0 0
   Вписуваний рядок: 092 0 0
   Інші витрати 100 0 2.6
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 315.3 376.6
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -10.6 -0.7
   Податок на прибуток 140 0 0
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -10.6 -0.7
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
   Примітки:
   Данi ф.2-м вiдображають реальний фiнансовий стан товариства за звiтний рiк. Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 10,6 тис. грн. (у 2011 р. збиток склав 0,7 тис. грн.). Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склав 298,4 тис. грн., що на 65,9 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Iншi операцiйнi доходи склали у звiтному перiодi 6,3 тис. грн. Таким чином, чистi доходи товариства разом склали 304,7 тис. грн., що на 71,2 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Витрати товариства у звiтному перiодi склали 315,3 тис. грн, що на 61,3 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Витрати товариства складаються iз собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
  • Примітки

   Примітки