Створення: 27.04.2016

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду – 27/04/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2016 з результатами голосування „за” – 100% гол. та „проти” – 0 гол. прийняте рiшення про припинення ПрАТ «Нижньосiрогозьке АТП №16542″ (далi ПрАТ) у зв’язку з перетворенням у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Нижньосiрогозьке автотранспортне пiдприємство 16542″ (далi ТОВ).
Причини рiшення: органiзацiйно-правова форма ТОВ є менш витратною, нiж АТ.;
Активи та зобов’язання ПрАТ повнiстю переходять до реорганiзованого ТОВ.
Розмiр статутного капiталу ТОВ дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ПрАТ – 53000грн., склад учасникiв ТОВ дорiвнюватиме кiлькостi та складу акцiонерiв ПрАТ станом на день затвердження установчих документiв створюваного ТОВ. Обмiн акцiй ПрАТ на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi ТОВ здiйснюється у спiввiдношеннi: 1 акцiя ПрАТ обмiнюється на зобов’язання про видачу частки в статутному капiталi ТОВ на суму 0,25грн. Письмовi зобов’язання про обмiн акцiй ПрАТ на свiдоцтва ТОВ будуть виданi до моменту реєстрацiї статуту ТОВ поштою.
Тим же рiшенням призначено комiсiю з припинення до закiнчення реорганiзацiї: голова комiсiї – директор ПрАТ Стецький Сергiй Степанович; член комiсiї – головбух ПрАТ Наводнича Галина Володимирiвна.